Oppvekstteam

 

Skolen er med på Hurum kommunes lavterskeltilbud der et tverrfaglig oppvekstteam har månedlige møter på hver skole. Målet er at barn som opplever vansker skal få rask hjelp, og at foreldrene og skolen skal kunne få konkrete råd fra fagfolk uten å måtte vente på en lang saksbehandling. Det er uforpliktende for foreldrene å delta, og barnet blir ikke automatisk registrert av PPT eller barnevernet når det blir tatt opp på oppvekstteam.
På møtet kommer helsesøster og representanter fra PPT, familietjenesten og barnevernet, og fra skolen møter daglig leder, sosiallærer, forvaltningen og spes.ped.koordinator. Oppvekstteamet drøfter og behandler bekymringssaker hvor det er behov for tverrfaglig kompetanse . Bekymringen kan være knyttet til barnet eller ungdommens psykososiale utvikling, læring, helse eller familiesituasjon, eller til skolemiljøet og nærmiljøet generelt.  I oppvekstteamet klargjøres og drøftes problemstillingen, det gis konkrete råd og ved behov iverksettes det tiltak.
Det kan være både foreldrene og skolen som tar initiativ til at et barn diskuteres i oppvekstteamet, men foreldrene skal alltid inviteres og gi informert samtykke. Barn over 15 år må selv gi sitt samtykke. Oppvekstteamet kan ta opp barn fra alle kommuner, men de foreldrene som bor utenfor Hurum, vil få informasjon om hvordan de kan søke videre hjelp i sin kommune.
Formålet er å kunne snakke om vanskelige saker på et tidlig stadium, slik at vi kan ta de riktige grepene overfor barn som har det vanskelig. Når det tverrfaglige teamet snakker med både foreldrene og skolen om barnet i ett felles møte, blir det skapt forutsetninger for et godt og løsningsorientert samarbeid videre.
Foreldre som ønsker å benytte seg av tilbudet, kan melde saker til daglig leder eller klasselærer.
Oppvekstteammøtene finner sted i 3. etasje på skolen, vanligvis mellom kl 13 og 15.  
Datoer for møtene blir publisert når de er klare, følg med i kalenderen på første side i Fredagsposten.
For våren 2019 er møtene på mandagene: 21 jan, 18. feb, 18. mars, 29. april og 20. mai.
 
Forsiden | Skolen | Oppvekstteam